Kompleksowa Metamorfoza 2020 – Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR: LUNAMED MEDYCYNA ESTETYCZNA

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem KOMPLEKSOWEJ METAMORFOZY ESTETYCZNEJ 2020 (zwana dalej METAMORFOZĄ) jest LUNAMED MEDYCYNA ESTETYCZNA zwana dalej „Organizatorem”.
 2. METAMORFOZA składa się z III etapów.

I etap (zwany dalej „Castingiem”), ma na celu wyłonienie do 4 osób które przejdą do II etapu.

II etap polega na stawieniu się wybranych podczas I etapu osób na rozmowę  z dr.n.med. Justyną Socha-Kaletka. Na podstawie rozmów przeprowadzonych podczas II etapu zostanie wyłonionych 2 Uczestników.

III etap polega na:

 1. a) wykonaniu u Uczestników specjalistycznych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Wykonanie zabiegów zostanie poprzedzone konsultacją lekarską ze specjalistą medycyny estetycznej dr n.med. Justyną Socha-Kaletka
 2. b) wykonywaniu na bieżąco dokumentacji foto i wideo z przebiegu metamorfoz
 3. Uczestnikami/Uczestniczkami Castingu (zwanymi dalej „Uczestnikami/ Uczestniczkami”) mogą̨ być mężczyźni/kobiety pełnoletnie.
 4. Wymogiem uczestnictwa w Castingu jest przekazanie Organizatorowi zdjęcia twarzy bez makijażu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami należy dostarczyć do Organizatora do dnia 22.12.2019 do godziny 24.00 drogą mailową na adres: biuro@lunamed.pl
 5. Udział w MTAMORFOZACH oraz podanie wymaganych przez Organizatora danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Niezłożenie formularza, podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz nieprzesłanie wymaganych zdjęć których mowa w pkt. 4, uniemożliwia udział Uczestnika/ Uczestniczki w Castingu.

§ 2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w listopadzie 2019 i trwa do dnia lutego 2020.
 2. Zgłoszenia do Castingu trwają od 15.11.2019 do dnia 22.12.2019 do godz. 24.00
 3. Wyłonienie Uczestniczki/Uczestnika METAMORFOZ odbędzie się w dniu 30.12.2019

§3. Nagrody

 1. Nagrodą dla Uczestnika/Uczestniczki METAMORFOZY będzie:
 2. a) zabieg/zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Decyzję o rodzaju zabiegu podejmie specjalista medycyny estetycznej dr n.med. Justyn Socha-Kaletka na podstawie konsultacji medycznej przed zabiegami oraz wykluczeniu przeciwwskazań  do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Wartość zabiegów u każdego Uczestnika/Uczestniczki będzie oscylowała w granicach kilku tysięcy złotych .
 3. Warunkiem otrzymania pełnej nagrody głównej, o której mowa w pkt. 1a §3. jest podpisanie formularza świadomej zgody na przeprowadzenie zabiegów medycyny estetycznej i zobowiązanie się do zgłoszenia się na wizyty kontrolne po zabiegu.

Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest również przekazanie na rzecz Organizatora prawa do wykorzystania utrwalonego w trakcie realizacji METAMORFOZY wizerunku (bez prawa do wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) w celach reklamowych LUNAMED Medycyna Estetyczna dr.n.med. Justyna Socha-Kaletka. Uczestnikom Metamorfozy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zbiegów.

Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

§4. Przebieg Konkursu

 1. Spośród osób, które zgłoszą swój udział w Castingu, spełniających warunki wskazane § 1 ust. 3 oraz 4 niniejszego Regulaminu dr n.med. Justyna Socha-Kaletka wybierze do 4 osób które przejdą do II etapu.
 2. Spośród osób, które przejdą do II etapu dr n.med. Justyna Socha-Kaletka wybierze 2 osoby, które przejdą do III etapu.

3.Uczestnik/Uczestniczka II etapu zostanie poinformowany/a o tym fakcie drogą mailową i/lub telefoniczną w dniu 03.01.2020.

 1. W III etapie METAMOFROZ:
 2. a) Uczestnik/Uczestniczka zostanie poddany/a konsultacji lekarskiej ze specjalistą medycyny estetycznej dr n.med. Justyną Socha-Kaletka , na podstawie, której zostanie ustalony schemat metamorfozy w LUNAMD Medycyna Estetyczna.
 3. Przebieg metamorfoz będzie dokumentowany na łamach strony www.lunamed.pl, , w social mediach Medycyny Estetycznej LUNAMED, oraz na łamach innych mediów elektronicznych, papierowych, w formie artykułu wraz ze zdjęciami, mailingu oraz relacji video.
 4. Uczestnik/Uczestniczka III etapu zobowiązany/a jest do pozostania w dyspozycji Organizatora do czasu zakończenia Konkursu.
 5. Uczestnik/Uczestniczka III etapu wyraża zgodę na fotograficzne relacje z przebiegu metamorfozy jak również na nagrania video.
 6. Uczestnik/Uczestniczka III etapu wyraża zgodę na publikację zdjęć porównawczych, czyli sprzed metamorfozy zestawionych ze zdjęciami po udziale w metamorfozie. Zdjęcia porównawcze będą publikowane: na łamach strony www.lunamed.pl, w social mediach oraz na łamach innych mediów elektronicznych, papierowych, w formie artykułu wraz ze zdjęciami.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Metamorfoza, której warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27).
 2. Poprzez zgłoszenie chęci udziału w Konkursie Uczestnicy/Uczestniczki wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji METAMORFOZY, wyłonienia Uczestnika/Uczestniczki oraz realizacji Metamorfozy, w tym na publikację tych danych na łamach prasy, Internetu, nagrań video oraz innych materiałów promocyjnych. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator.
 3. Poprzez zgłoszenie udziału w Metamorfozie Uczestnicy/Uczestniczki wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do nieodpłatnego utrwalania i rozpowszechniania swojego wizerunku i jego elementów na łamach stron www, kanałów social media, nagrań video w celu udokumentowania realizacji Metamorfoz.
 4. Zgłoszenia nadesłane wraz z załącznikami przez Kandydatów/ Kandydatki są traktowane jako dokumentacja tajna. Po wyłonieniu Uczestnika/Uczestniczki zgłoszenia niezakwalifikowanych Kandydatów/Kandydatek zostaną traktowane w sposób tajny i nie będą podlegały żadnym publikacjom.
 5. Zgłaszając swój udział w Metamorfozie Estetycznej i biorąc w niej udział Uczestnicy/ Uczestniczki podporządkowują się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść.
 6. Organizator nie ponosi ani nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników/Uczestniczki związanych z uczestnictwem w Metamorfozie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Metamorfozy lub któregokolwiek z jego etapów, bez obowiązku podawania powodów.
 8. W każdym momencie, z ważnych powodów Organizator może odwołać Metamorfozę podając równocześnie przyczynę̨ jego odwołania. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Organizator nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników/Uczestniczki.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie połączeń internetowych, które mogą̨ mieć wpływ na otrzymywanie i rozpoznawanie informacji związanych z Metamorfozą.
 11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Metamorfozą będą rozstrzygane przez Sad Rejonowy, właściwy dla siedziby Organizatora.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Zadbaj o siebie lub zrób prezent bliskiej osobie

Zadzwoń i umów wizytę

+48 506 847 750
Zadzwoń i umów wizytę